E.PERFECT

Liên hệ

Kích thích tăng trọng, đẹp mã
Tăng tỷ lệ đẻ, tỷ lệ ấp nở, chất lượng trứng.
Tăng cường sức khỏe và phòn bệnh từ bên trong. Giúp giảm chi phí kháng sinh và chất bổ trợ khác.
Tăng cưởng chuyển hóa và hấp thu thức ăn. Giúp giảm FCR.